Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych jest AGROCONTRACTOR sp. z o.o. , z siedzibą w Chełmnie, ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000999677; posiadającą NIP: 8751566829, REGON: 523529224; o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN (dalej: ADO).

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
a) związanych z prawidłowym wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) związanych z obowiązkami prawnymi (np. podatkowymi) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Agrocontractor Sp. z o.o. a Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi prawne oraz organom państwowym i samorządowym w granicach przepisów prawa.

4. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
a) Żądanie dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
b) Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@agrocontractor.pl lub adresem korespondencyjnym Administratora Danych Osobowych, z dopiskiem „IOD”.